Nyitólap Óravázlat Induló nyelvtanfolyamok Nyelvvizsgáról, Oktatónkról Cigány nyelvkönyv
 

Óravázlat - Lovári Cigány nyelvoktatás

Cigány (romanyi) nyelvtanfolyam (középfok - 80 óra)

1-4 óra
1. lecke:Bevezetés, hangtan, üdvözlési formák, szavak, kifejezések.

Nyelvtan: A személyes névmások alanyesete, a cigány létige jelen idejű ragozása a személyes névmásokkal, a főnév neme, végződés szerinti felosztása, a határozott névelő, a melléknév (egyalakú, kétalakú, háromalakú ), a kon kérdő névmás, tagadás, igenlés.

5-8 óra
2. lecke: Ismétlés - köszönések, személyes névmások, létige, főnév, melléknév, tagadás, igenlés, kérdő névmások, az 1. lecke gyakorlatainak megoldása, szavak, kifejezések.

Nyelvtan: A hímnemű főnevek többes számú alany esete, a nőnemű főnevek többes számú alany esete, három és egyalakú melléknevek, határozott névelő a főnevek többes számú alany este előtt, a létige mint az összetett ( névszói ) állítmány igei része, a létige tagadása egyes és többes szám 3. személyben, az elöljárószó ( a pe, az ande és az angla elöljárószavak ), a vi kötőszó, Házi feladat: a 2. lecke gyakorlatainak a megoldása.

9-12 óra
3. lecke: Ismétlés - köszönések, személyes névmások alany esete, létige jelen idejű ragozása a személyes névmásokkal, főnév, melléknév, tagadás, igenlés, kérdő névmások, az 1. lecke gyakorlatai, a hímnemű és nőnemű főnevek többes számú alanyesete, elöljárószavak, a 2. lecke gyakorlatainak a megoldása, szavak, kifejezések.

Nyelvtan: A főnévi igenév hiánya a cigány nyelvben, az igék felosztása ( - el, - al, - ol, - il, - ul végű igék ), az - el végű igék ragozása kijelentő mód jelen időben, a zhal ige ragozása, a cigány főnév estei, a cigány főnevek tárgyesete, az élőt jelentő hímnemű főnevek tárgyesete, az élőt jelentő nőnemű főnevek tárgyesete, három és egyalakú melléknevek az élőt jelentő főnevek tárgyesete előtt, a határozott névelő az élőt jelentő főnevek tárgyesete előtt, birtokos névmás, a so? kérdőnévmás, a melléknév kérdőszava, a but és a cerra határozatlan számnevek, a kaj? kérdő névmás, melléknévből módhatározó,

13-16 óra
4. lecke: A 3. lecke gyakorlatainak a megoldása, szavak, kifejezések.

Nyelvtan: A kas? kérdőnévmás, a személyes névmások tárgyesete, a birtokos névmások állítmánykiegészítőként, a birtokos névmások a főnevek ragozott esetei előtt, a chi kötőszó, a lel ige ragozása, Házi feladat: a 4. lecke gyakorlatainak a megoldása.

17-20 óra
5. lecke: Ismétlés - köszönések, személyes névmások, létige ragozása jelen időben, a főnév neme, végződés szerinti felosztás, többes szám, melléknevek, a kon? kérdőnévmás, tagadás, igenlés, jelen idejű igeragozás, az 1.-3., leckék egy-egy gyakorlatának a megoldása, a 4. lecke gyakorlatainak a megoldása, szavak, kifejezések.

Nyelvtan: A tulajdonító szerkezet, a tulajdonító szerkezet névmásokkal, a tulajdonító szerkezet kérdőszava és annak nyelvtani szerkezete, a tulajdonító szerkezet tagadása, a dej és a shej tárgyesete, a sode? kérdőnévmás, a tőszámnevek, a főnevek és névmások estragjai.

21-24 óra
6. lecke: Az 5. lecke gyakorlatainak a közös megoldása és értelmezése, szavak, kifejezések.

Nyelvtan: A főnévi igeneves szerkezetek a cigány nyelvben, a kötőmód önálló használata, a kötőmódos mondatok szórendjéről, az avel ( jön ) ige ragozása, az -ol végű igék kijelentő mód jelen idejének a ragozása, a pel ( iszik ) ige ragozása, a főnevek egyes számú eszközhatározó esete, a személyes névmások egyes számú eszközhatározó esete, a kasa? és sosa? névmások, a savo - savi- save? Melléknévi kérdőnévmás, a kabor? kérdőnévmás, a na tagadószó, Házi feladat: a 6. lecke gyakorlatainak a megoldása.

25-28 óra
7. lecke: Ismétlés - üdvözlési formák, személyes névmások, létige, létigeragozás, kérdőnévmások, főnevek alanyesetben és ragozott esetekben, személyes névmások ragozott esetekben, melléknév, jelen idejű igeragozás, az 1.-5. leckék gyakorlataiból egy-egy gyakorlat közös megoldása és értelmezése, a 6. lecke gyakorlatainak a közös megoldása és ennek nyelvtani levezetése, szavak, kifejezések, magyarázatok.

Nyelvtan: A felszólító mód, az - el végű igék felszólító módja, a tiltás, a -ta nyomatékosító szó, az - ajvel végű igék, a del ige, a főnevek többes számú eszközhatározó esete, a személyes névmások többes számú eszközhatározó esete, a főnevek részeshatározó esete, a személyes névmások részeshatározó esete, a főnevek megszólító esete, a kellés kifejezése a cigányban, a shaj és a nashtig, a cigány igekötő, a - vári előtagú határozatlan névmások.

29-32 óra
8. lecke: Szavak, kifejezések.

Nyelvtan: A főnév birtokos esete, a birtokos szerkezet, a kasko - kaski -kaske? birtokos névmás, a bi fosztóképző, az állapothatározó, az illetőség kifejezése, a birtokos névmás egyes és többes számú harmadik személye, a helyhatározó eset, a tőszámnevek a főnevek ragozott alakjai előtt, a többes szám végződésének elmaradása egytagú hímnemű főneveknél, a kaj elöljárószó, a Del főnév, Házi feladat: a 8. lecke gyakorlatainak a megoldása.

33-36 óra
9. lecke: Ismétlés - üdvözlési formák, személyes névmások, létige ragozás jelen időben, főnév, melléknév, kérdőnévmások, tagadás, igenlés, jelen idejű igeragozás, az 1.-7. Leckék gyakorlataiból egy-egy gyakorlat közös megoldása és értelmezése, a 8. lecke gyakorlatainak közös megoldása és nyelvtani értelmezése, szavak, kifejezések, napok.

Nyelvtan: A birtokos szerkezet - folytatás, a birtokos melléknév helye a mondatban, a birtokos szerkezet tulajdonság kifejezésére, a számjelzős birtokos szerkezet, az idegen eredetű o végű főnevek, a kétalakú melléknevek, a ( főnévi ) mutató névmások, a határozatlan névelő, a savo - savi - save és a kon, mint vonatkozó névmások, a hasonlító szerkezet.

37-40 óra
10. lecke: A 9. lecke gyakorlatainak a megoldása, szavak, kifejezések, ételek, italok, fűszerek.

Nyelvtan: A távolító eset, a személyes névmások távolító esete, a kastar?, sostar? kérdőnévmások, az - al végű igék kijelentő mód jelen ideje, a melléknév középfoka, a középfokú hasonlítás, a khonyik névmás, a chi kötőszó az igék mellett, Házi feladat: a 10. lecke gyakorlatainak a megoldása.

41-44 óra
11. lecke: Ismétlés - üdvözlési formák, személyes névmások, létige jelen idejű ragozása, a főnév neme - végződése, melléknév, kérdőnévmások, jelen idejű igeragozás, az 1.-9. leckék gyakorlataiból egy-egy gyakorlat közös megoldása és nyelvtani értelmezése, a 10. lecke gyakorlatainak közös megoldása nyelvtani értelmezéssel és levezetéssel, szavak, kifejezések, ruhadarabok, használati tárgyak.

Nyelvtan: A cigány múlt idő, a befejezett ( valódi ) múlt, az - el végű igék befejezett múlt ideje, lágytövű nőnemű főnevek, a 11. lecke gyakorlatainak a közös megoldása.

45-48 óra
12. lecke: Szavak, kifejezések.

Nyelvtan: A jövő idő, a visszaható névmás, a visszaható birtokos névmás használata, a visszaható névmás részeshatározó esete, az állapothatározó, az anda elöljárószó, Házi feladat: a 12. lecke gyakorlatainak a megoldása.

49-52 óra
13. lecke: Ismétlés - üdvözlési formák, köszönések, személyes névmások, létige, létige jelen idejű ragozása a személyes névmásokkal, főnév neme-végződése, melléknevek, kérdőnévmások, tagadás, igenlés, a létige ragozott alakjainak tagadása jelen időben, jelen idejű igeragozás, a főnévi igenév, főnevek és személyes névmások ragozott esetei, 1.-11. leckék gyakorlataiból egy-egy jellemző gyakorlat megoldása és nyelvtani értelmezése, a 12. lecke gyakorlatainak közös megoldása nyelvtani ellenőrzéssel, szavak, kifejezések, testrészek.

Nyelvtan: A létige múlt ideje, az avel ige múlt ideje, az - ol végű igék múlt ideje, a létige jövő ideje, a visszaható igék, a műveltetés, az - ul végű igék jelen ideje, tagadás a kötőmódban, a azemélyes névmások helyhatározó este, a kana kérdő és vonatkozó névmás, a sa általános névmás, az utalószó, hangkiesés a chi szócskában, a maj szócska, a 13. lecke közös megoldása.

53-56 óra
14. lecke: Szójáték, szavak, kifejezések.

Nyelvtan: A feltételes mód jelen ideje, a létige felszólító módja, a felszólítás, az - al, és - ol végű igék felszólító módja, a melléknevek önálló ragozása, a po, pe, mo, me képzők, a kaver határozatlan névmás, a pala elöljárószó, személyes névmás elöljárószó után, Házi feladat: a 14. lecke gyakorlatainak a megoldása.

57-60 óra
15. lecke: Ismétlés - üdvözlési formák, személyes névmások, létige jelen idejű ragozása, főnév, melléknév, kérdőszavak, jelen idejű igeragozás, az 1.-13. leckék gyakorlataiból egy-egy gyakorlat közös megoldása és nyelvtani értelmezése, a 14. lecke gyakorlatainak a megoldása, szavak, kifejezések, magyarázatok, család, rokonság.

Nyelvtan: A cigány szenvedő ige, az - il végű igék, az - iko, - icko képzők, tőszámnevek 20-tól fölfelé, sorszámnevek, a kathar elöljárószó, a 15. lecke gyakorlatainak a közös megoldása.

61-64 óra
16. lecke: Szavak, kifejezések.

Nyelvtan: A szenvedő szerkezet körülírással, a folyamatos múlt, az avel ige valamivé válik értelemben, az ushtyel ( kel, felkel ) ige, a - tar szócska, a melléknevek megszólító alakja, sako, savora általános névmások, a tela és az opral pe elöljárószavak, Házi feladat: a 16. lecke gyakorlatainak megoldása.

65-68 óra
17. lecke: Ismétlés - Köszönések, személyes névmások alany és ragozott estei, létigeragozás, főnév, a főnév ragozott esetei, melléknevek, kérdőszavak, tagadás, igenlés, jelen idejű igeragozás, az 1.- 15. Leckék gyakorlataiból egy-egy gyakorlat közös megoldása, a 16. lecke gyakorlatainak közös megoldása, szavak, kifejezések.

Nyelvtan: A feltételes mód múlt ideje, a létige feltételes módjának jelen-és múlt ideje, a létige a shaj és a nashtig mellett, a gilyábel ige, a műlt idejű melléknévi igenév, az - in végű főnevek, a kaver önálló ragozása, a 17. lecke gyakorlatainak a megoldása.

69-72 óra
18. lecke: Szavak, magyarázatok, köszöntések, udvariassági formulák.

Nyelvtan: Folyamatos szemléletű igék, az oro/-ori/-ora főnévi kicsinyítő képzők, a kölcsönös névmás, a tőszámnevek önálló ragozása, a számjelzős birtokos szerkezet, Házi feladat: a 18. lecke gyakorlatainak a megoldása.

73-76 óra
19. lecke: Ismétlés - üdvözlési formák, személyes névmások, létige ragozás, főnév, melléknév, kérdőszavak, elöljárószavak, tagadás igenlés, jelen idejű igeragozás, befejezett múlt, jövő idő, folyamatos múlt, feltételes jelen, feltételes múlt, 1.-17. leckék gyakorlataiból egy-egy gyakorlat közös megoldása és nyelvtani levezetése, a 18. lecke gyakorlatainak a megoldása.

Nyelvtan: Gyakorítás, az - a többesű - o végű főnevek, a manush főnév a többes szám - a-ja nélkül, lágyulás a kétalakú melléknevek többes számában, a sorro névmás, a sa egyéb jelentései, utalószó, a 19. lecke gyakorlatainak a megoldása.

77- 80 óra, Belépés a szóbeli vizsga helyiségébe, köszönés, általános és mentő kérdések és válaszok megfogalmazása. A bemutatkozás-család témájának lefordítása személyre bontása, kérdések és válaszok megfogalmazása.
 
 
Lovári Cigány Nyelviskola
DEMETER ÁGOSTON LÁSZLÓ
Tel: +36 20 428 4486
  +36 70 262 9695
Demeter Ágoston László - © 2011 Minden jog fenntartva
created by: web mentor